Co to są odpady niebezpieczne i jak się ich pozbywać?

Co to są odpady niebezpieczne i jak się ich pozbywać?

Odpady niebezpieczne to wszelkie odpady, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Niebezpiecznymi materiałami mogą być ciecze, ciała stałe lub gazy. Zaliczane do kategorii odpady mogą – lecz nie muszą – być radioaktywne, łatwopalne lub żrące.

Odpady niebezpieczne to odpady niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Termin „niebezpieczny” zwykle oznacza, że materiał wyrządzi szkodę, jeśli w określony sposób wejdzie w kontakt z ludźmi lub środowiskiem. Na przykład substancja chemiczna może być niebezpieczna, ponieważ jest toksyczna i należy się z nią obchodzić ostrożnie. Gaz może być niebezpieczny, jeśli jest wybuchowy. Musi wówczas znajdować się z dala od źródła iskier.

Istnieje wiele różnych rodzajów materiałów niebezpiecznych: ciała stałe, takie jak azbest; płyny takie jak benzyna; gazy takie jak chlor; oraz materiały radioaktywne. To jednak tylko przykłady, zaś w codziennym życiu stykamy się z niebezpiecznymi odpadami, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Należą do nich chociażby zużyte oleje, w tym nie tylko olej przepracowany pochodzący z silników czy maszyn, ale również olej gastronomiczny, którego używamy do smażenia.

Niebezpieczeństwa związane z odpadami niebezpiecznymi dla środowiska

Gdy niewłaściwie pozbywamy się materiałów niebezpiecznych, mogą one spowodować znaczne szkody w środowisku. Może się tak zdarzyć, gdy niebezpieczne odpady zostaną wyrzucone na wysypisko lub przedostaną się do kanalizacji, zbiorników wodnych czy wód gruntowych.

Jeśli niebezpieczne materiały nie zostaną odpowiednio zabezpieczone, a przedostaną się na glebę, chemikalia dostaną się do gruntu i zanieczyszczą pobliskie źródła wody. Jeśli z kolei zostałyby poddane spaleniu, doszłoby do emisji szkodliwych oparów, które zanieczyściłyby powietrze. Najlepszym sposobem na pozbywanie się niebezpiecznych odpadów jest poddanie ich recyklingowi. Sposoby gospodarowania nimi, transportu i przetwarzania są regulowane przepisami prawa.

Transport odpadów niebezpiecznych do recyklingu

Przedsiębiorstwa generujące niebezpieczne odpady muszą pozbywać się ich w legalny sposób. Najłatwiejszym sposobem na przekazanie odpadów wyspecjalizowanej jednostce jest przekazanie ich firmie oferującej transport odpadów niebezpiecznych w przepisowych warunkach. Odbiorca odpowiada za zabezpieczenie materiałów do transportu i dostarczenie ich przystosowanymi pojazdami do miejsca utylizacji. W tym wypadku wytwórca odpadów zostaje zatem w dużej mierze zwolniony z odpowiedzialności i pozbywa się niewygodnego problemu.

Dodaj komentarz