Jak napisać biznes plan?

Jak napisać biznes plan?

Jak napisać biznes plan?

Jeśli chce się założyć własną firmę, konieczne jest w pierwszej kolejności stworzenie biznes planu. Jest to nic innego jakpisemne określenie oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy, podczas którego działania firmy są planowane krok po kroku.

Jak zacząć pisanie biznes planu?

Niezależnie od tego, czy biznes plan jest przygotowywany na potrzeby własne, czy też dla podmiotu zewnętrznego, powinien być sporządzony w sposób przejrzysty oraz zrozumiały. Nie ma idealnego wzoru do naśladowania podczas tworzenia biznesplanu. Istnieje jednak kilka standardowych układów, które najczęściej używane.

Streszczenie wykonawcze jest pierwszą częścią biznesplanu, ale powinno umieścić się je na samym końcu. Powinno ono zawierać wszystkie ważne informacje z poszczególnych części. Należy również pamiętać, że streszczenie wykonawcze jest ogólnym biznesplanem i powinno być sporządzone z najwyższą starannością. To powinno być podstawą całego dokumentu. Powinien zawierać takie informacje jak: cel tworzenia biznesplanu, ilość i wykorzystanie wymaganych środków, krótki opis produktów lub świadczonych usług itd.

Rynek, konkurencja oraz marketing

Część biznesplanu dotycząca rynku i konkurencji powinna określać otoczenie, w którym będzie działać przyszła firma. Powinna ona wyszczególniać rynki, na których działa firma, ogólne trendy w branży, konkurencję i klientów. Należy to zrobić jak najbardziej wnikliwie. Ma to na celu zapewnienie jasnego zrozumienia sytuacji zarówno przedsiębiorcy, jak i klientów. Konieczna jest również analiza wszystkich mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, a także zagrożeń, które mogą się pojawić w toku działalności przedsiębiorstwa.

Marketing jest również istotnym elementem i  powinien przedstawiać strategię marketingową oraz sposób, w jaki chce się reklamować i promować swój produkt lub usługi. W tym celu konieczne jest określenie grupy docelowej, czyli odbiorcy towaru lub usługi. Profile klientów powinny być tworzone z najwyższą starannością. Pozwala to dokładnie określić, która metoda najskuteczniej dotrze do odbiorcy. Wybór konkretnej strategii i jej przydatność muszą być uzasadnione konkretnymi i rzeczowymi argumentami. 

Analiza finansowa

Opracowanie planu inwestycyjnego oraz prognozowanie przyszłej sprzedaży i związanych z nią kosztów jest podstawą do podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Bez nich udane wejście na rynek jest niemożliwe. Analiza finansowa jest więc ostatnią, ale bardzo ważną częścią biznesplanu. Te treści różnią się w zależności od tego, kto je tworzy i w jakim celu. Pomimo tych różnic istnieją trzy podstawowe elementy, które zawsze powinny być uwzględnione. Mowa o bilansie, rachunku zysków i strat oraz o rachunku przepływów środków pieniężnych.

Dodaj komentarz