Metody wyceny szkód w biznesie: Od teorii do praktyki

Metody wyceny szkód w biznesie: Od teorii do praktyki

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wystąpienia konfliktów, które mogą prowadzić do powstania szkód majątkowych po stronie przedsiębiorstwa. Bez względu na okoliczności szkody, dokładna i wiarygodna wycena jest niezbędna dla podejmowania odpowiednich kroków i rozstrzygania zaistniałych sporów. Omawiamy metody wyceny szkód, zarówno pod kątem teoretycznych podstaw, jak i biznesowego zastosowania. 

Szkody majątkowe w biznesie – okoliczności ich powstania

Mianem szkód majątkowych w biznesie określane są różnego rodzaju uszczerbki materialne, które przedsiębiorstwo ponosi w wyniku różnych zdarzeń innych podmiotów. Mogą one obejmować szkody w mieniu trwałym powodowane utratą przychodów, zerwaniem umów czy nadszarpnięciem dobrej reputacji firmy. Doprowadzić do nich może nieuczciwa konkurencja, niedotrzymanie warunków umowy, naruszenie prawa konkurencji, niedozwolone odstąpienie od kontraktu czy nieuprawnione wykorzystanie własności intelektualnej, w tym znaków towarowych i patentów.

W takich przypadkach najczęściej dochodzi do sporów, które rozwiązywane są na drodze sądowej. Rzetelna wycena szkody majątkowej jest kluczowa, aby utrzymać stabilność działalności biznesowej.

Metody wyceny szkód w biznesie. Jak określić wartość poniesionej szkody?

W biznesie wyróżnić możemy kilka metod wyceny szkód gospodarczych, z których najczęściej stosowane to: metoda dochodowa, metoda kosztowa oraz metoda porównawcza.

Pierwsza z nich – metoda kosztowa, oparta jest na oszacowaniu przyszłych strat finansowych spowodowanych szkodą. Uwzględnia ona zarówno bieżące straty, jak również przewidywane zyski, które zostały utracone z powodu przerwy w działalności. Pod uwagę brane są również zwiększone koszty.

Kolejna ze stosowanych metod wyceny szkód majątkowych – metoda kosztowa, polega na oszacowaniu kosztów naprawy lub odtworzenia zasobów. Jest to wartość rzeczywistych strat materialnych.

Z kolei metoda porównawcza to nic innego jak porównanie szkód przedsiębiorstwa ze szkodami poniesionymi w podobnych przypadkach przez inne firmy, działające w tej samej branży. W podejściu porównawczym wartość szkody ustalana jest poprzez porównanie wartości firmy przed i po zdarzeniu szkodowym.

Wybór odpowiedniej metody wyceny szkody majątkowej należy dopasować do dostępnych danych i celu wyceny.

Wycena szkody majątkowej w praktyce – identyfikacja strat i utraconych zysków

Wycena szkód jest niezbędna dla ustalenia wysokości odszkodowania lub rekompensaty w sporach prawnych. Wiele szkód majątkowych charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania. Z tego powodu, aby przeprowadzić kompleksową i wiarygodną analizę, warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów.

 

W CMT Advisory stosujemy indywidualne podejście do wyceny szkód. W ramach procesu identyfikujemy szkody (okoliczności szkody, podmioty zaangażowane w jej powstanie oraz jej wpływ na przedsiębiorstwo – straty i utracone zyski), a następnie przeprowadzamy fachową wycenę.

Dodaj komentarz